O nas

W roku szkolnym 2017/2018 do świetlicy szkolnej zapisanych jest 142 uczniów uczęszczających do klas I-III.

W ciągu dnia, między godzinami 11.00 a 14.00, przebywa tu najwięcej dzieci – około 60, gdyż spotykają się wówczas dzieci z porannej i popołudniowej zmiany. Uczniowie uczestniczą w licznych zajęciach dydaktyczno – wychowawczych, mogą korzystać z wielu gier i zabawek, w które wyposażona jest świetlica. Organizowane są dla nich zabawy ruchowe i małe formy teatralne. W planie dnia zarezerwowano czas na odrobienie zadań, zjedzenie drugiego śniadania, spacer, zabawy sprawnościowe na sali gimnastycznej, placu zabaw oraz spacery. Często zajęcia są tak organizowane, aby dzieci mogły odpocząć przed i po lekcjach.

Świetlica szkolna realizuje cztery  podstawowe funkcje:

 • opiekuńczą – czuwa nad zdrowiem i bezpieczeństwem,

 • profilaktyczną – stymuluje procesy rozwojowe,

 • reedukacyjną - wyrównywanie braków dydaktycznych,

 • kompensacyjną – wyrównywanie szans zaniedbań.

Funkcje te realizowane są przez:

 • wychowanie obywatelskie,

 • kształtowanie postawy tolerancji,

 • wdrażanie do postępowania zgodnego z zasadami demokracji,

 • wychowanie prozdrowotne,

 • kształtowanie odpowiedzialności i sumienności w wykonywaniu obowiązków,

 • wychowanie ekologiczne,

 • wychowanie przez kulturę,

 • wychowanie regionalne.


Główne założenia pracy w świetlicy szkolnej:

 1. Zapewnienie wszechstronnej opieki dzieciom przebywającym w świetlicy przed
  i po zajęciach lekcyjnych.

 2. Dbanie o prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

 3. Wdrażanie do kulturalnego zachowania.

 4. Poszerzenie wiedzy narodowościowej.

 5. Rozwijanie indywidualnych zdolności i zainteresowań.

 6. Przyzwyczajanie dzieci do dokładnego, systematycznego i samodzielnego odrabiania zadań domowych.

 7. Rozwijanie zainteresowań związanych z przyrodą.

 8. Pogłębianie, rozszerzanie i utrwalanie wiadomości z różnych dziedzin.

 9. Rozwijanie zdolności autorskich, recytatorskich, wokalnych w małej formie teatralnej w świetlicy.

 10. Organizowanie zajęć integracyjnych dla wszystkich dzieci.

 11. Systematyczne udzielanie pomocy uczniom słabszym.