Sprawozdanie

Limanowa, 26.10.2018r.

W roku szkolnym 2017/2018 zrealizowano następujące działania w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa:

Jak co roku, zadania do realizacji w ramach planu pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa w szkole, były zgodne z kierunkami wytyczonymi przez MEN (podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym – m.in. – „Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych”, „Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły”), ze Statutem Szkoły, programem wychowawczo – profilaktycznym i planem działań w ramach Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa.

W roku szkolnym 2017/2018 w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa zrealizowano następujące zadania:

 

I. OBSZAR ORGANIZACYJNY:

Akcja MSWiA i Policji pt. „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok” – zorganizowano i przeprowadzono kilka spotkań nawiązujących do propagowania bezpiecznych zachowań w Internecie, podczas ferii zimowych i innych. Jest to ogólnopolska kampania MSWiA. Głównym celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw młodych ludzi w zakresie bezpieczeństwa, poprzez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Pierwsze takie spotkanie w ramach projektu „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok” zorganizowano pod hasłem „Bezpieczna zima” (w pierwszym dniu zimy). Wzięli w nim udział uczniowie klas 1-3 wraz z wychowawcami. Tematem przewodnim spotkania był „Pierwszy Dzień Zimy”.  Uczniowie młodszych klas Szkoły Podstawowej uczestniczyli w prelekcji przeprowadzonej przez panią st.sierż. Iwonę Pawlik i pana st.sierż. Dariusza Cibę. Policjanci opowiedzieli  w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo w trakcie zabaw na świeżym powietrzu i uprawiania sportów zimowych. Pedagog szkolny wraz z psychologiem przeprowadziły wśród uczniów konkurs wiedzy na temat bezpiecznej zimy.

Uczniowie klasy 3 c zaprezentowali swoje prace plastyczne, które można było podziwiać w hollu szkoły.

- Kolejne spotkanie w ramach projektu „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”  przeprowadzono wraz z przedstawicielami Państwowej Straży Pożarnej pod hasłem: „Bezpieczne ferie zimowe”. Wzięli w nim uczniowie klas 4 i 5, tematem spotkania było przypomnienie zasad korzystania z numerów alarmowych oraz omówienie bezpiecznych zachowań w czasie ferii zimowych. Druga część spotkania poświęcona była zagadnieniu udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;

- tablica informacyjna w hollu szkoły poświęcona Międzynarodowemu Dniu Dziecka Zaginionego (25.05);

- zorganizowanie zajęć z przedstawicielami Zespołu Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku z zakresu udzielania pierwszej pomocy. W spotkaniu wzięli uczniowie klas szóstych i 5c.

We współpracy z KPP w Limanowej zorganizowano spotkanie, w którym wzięli udział uczniowie młodszych klas z przedstawicielami projektu "Bezpieczna Ziemia Limanowska". Uczniowie dowiedzieli się jak dbać o bezpieczeństwo swoje i innych na drodze, a także poszerzyli swoją wiedzę na temat udzielania pierwszej pomocy, resuscytacji i powiadamiania służb w razie niebezpieczeństwa. W ramach współpracy z KPP w Limanowej zorganizowano spotkanie z przedstawicielem Policji z uczniami klas 7 – mych. Tematem zajęć była odpowiedzialność karna nieletnich.

- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną  – zrealizowano 3 projekty skierowane do następujących grup odbiorców:

- oddziały „0” – „Czyste powietrze wokół nas”

- klasy 1-3 – „Nie pal przy mnie proszę”

- klasy 5-7 SP i II G – „Znajdź właściwe rozwiązanie”

- klasy 4 – „Bieg po zdrowie”

Celem programów było doskonalenie umiejętności asertywnej odmowy, ukazanie szkodliwości palenia tytoniu oraz zachęcanie do dbania o swoje zdrowie. Na szczególną uwagę zasługuje program “Bieg po zdrowie” , gdzie uczniowie cyklicznie  w ramach zajęć pracowali w oparciu o zeszyt pracy ucznia, który otrzymali w ramach uczestnictwa w programie.

W klasach 6-tych zostały przeprowadzone zajęcia przez panią Ewę Watrobę, przedstawiciela Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej na temat zagrożeń problemem nikotynowym ( przed realizacją programu, jako wstęp).

Jeśli chodzi o zagrożenia związane z bezpieczeństwem w sieci,  podjęto następujące działania:

- zorganizowano spotkanie z p. E.Cięciel z uczniami klas siódmych. Zajęcia miały charakter warsztatowy (dwie godziny) i były związane z cyklem zajęć pt. „Na zawsze”.;

- zajęcia dla uczniów klas 4 i 5 przeprowadzone przez nauczycieli informatyki;

- tablica informacyjna na temat zagrożeń związanych z uzależnieniem  od internetu i telefonów komórkowych, która była umieszczona w hollu szkoły;

(„Nie daj się złapać”, „Podaj dalej dobrą wiadomość”, informacje na temat skutków uzależnienia od tzw. ekarnów)

- nawiązano współpracę Polskim Centrum Programu Safer. Tworzą je państwowy instytut badawczy NASK (koordynator PCPSI) oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje). Centrum podejmuje szereg kompleksowych działań na rzecz bezpieczeństwa dzieci i młodzieży korzystających z internetu i nowych technologii. Partnerem większości realizowanych przez Centrum projektów jest Fundacja Orange.

W ramach Polskiego Centrum Programu Safer Internet realizowane są 3 projekty. Szkoła wzięła udział w jednym z nich:

Saferinternet.pl - projekt, którego celem jest zwiększanie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji. Wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci, jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów  w zakresie bezpiecznego korzystania z Internetu.

- uczniowie klas IIIA oraz z kl. IIIB, wzięli udział w konkursie organizowanym prze PCPR w Limanowej  o bezpiecznych zachowaniach w Internecie i zajęli III miejsce („Internet czy naprawdę jest niebezpieczny?”).

Na uwagę zasługuje fakt, że dzieci z grupy 02 uczestniczyły w zajęciach w ramach akcji "Mały Miś i Dzień Bezpiecznego Internetu".

Zajęcia rozpoczęły się od próby zdefiniowania "Co to jest Internet?" Następnie dzieci wskazały urządzenia, na których można  korzystać z Internetu oraz opowiedziały w jaki sposób korzystają z zasobów Internetu w domu. Dzieci wraz z wychowawcami stworzyły własną sieć, aby zademonstrować w jaki sposób zamieszczone w Internecie informacje są przekazywane do użytkowników. Na podstawie bajek animowanych "Owce w sieci" dzieciom zostały przedstawione przykłady złego korzystania z komputera i telefonu komórkowego. Na zakończenie  wspólnie sformułowano "Zasady bezpieczeństwa". Dzieci podpisały się pod nimi odbijając swoje dłonie. Za aktywny udział w zajęciach otrzymały medale.

Profilaktyka innych zagrożeń:

- 3.11.2017 r. akcja profilaktyczna „Profilaktyka a Ty?” przeprowadzona przy udziale terapeutów z Nowego Sącza z firmy szkoleniowej IMAGO (p. Bartłomiej Waskań i Tomasz Kulig), w której wzięły udział klasy 7 SP,  II i III gimnazjum. W ramach przedsięwzięcia zorganizowano warsztaty oraz przygotowano akcję informacyjną w hollu szkoły na temat zagrożeń płynących ze współczesnego świata. Uczniowie mieli okazję sprawdzić swoją asertywność za pomocą testu.

- w ramach współpracy z firmą Imago, zorganizowano prelekcję dla rodziców, na której p. Bartłomiej Waskań opowiedział o „Współczesnych wyzwaniach rodzicielskich z uwzględnieniem profilaktyki uzależnień”.

- z inicjatywy Rady Rodziców w szkole zostało zorganizowane spotkanie, na które zaproszono ks. Jerzego Smolenia i rodziców nie tylko z naszej szkoły. Ksiądz Jerzy wygłosił wykład na temat „Poczucia osamotnienia wśród dzieci  i młodzieży, a uzależnienia” .

- zorganizowanie zajęć dla uczniów klas III gimnazjum na temat zaburzeń odżywiania – spotkanie prowadziła p. Karolina Łaniusz z PPP w Limanowej,

- również dla uczniów klas III zostało zorganizowane spotkanie, na które zaproszono p. Agnieszkę Witowską, terapeutkę zajmującą się problemem uzależnień. Pani Agnieszka przeprowadziła z uczniami lekcje warsztatową na temat związany z postawami, które chronią przed wejściem w uzależnienia, opowiadała na czym polega problem uzależnienia.

- uczniowie klas III gimnazjum wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez psychologa szkolnego, na temat radzenia sobie ze stresem przedegzaminacyjnym.

W celu przeciwdziałania przemocy, agresji i uzależnieniom organizowane były:

- lekcje wychowawcze, w czasie których poruszane były zagadnienia związane z rozpoznawaniem i eliminowaniem zachowań agresywnych;

- zajęcia o charakterze terapeutycznym;

- rozmowy z uczniami przejawiającymi zachowania agresywne;

- rozmowy w obecności rodziców, psychologa i pedagoga;

- diagnoza zachowań agresywnych (obserwacja, rozmowy, ankieta);

- zajęcia warsztatowe na temat zagrożeń płynących z Internetu.

Przeprowadzono kilkadziesiąt rozmów indywidualnych z uczniami celem motywowania do zmiany postaw w zachowaniu, pokazywano w jaki sposób rozwiązywać problemy, przypominano o przestrzeganiu zasad tolerancji i wzajemnym poszanowaniu.

 

Współpraca z wychowawcami:

- w zakresie rozwiązywania problemów wychowawczych, konfliktów rówieśniczych, zapobiegania niepowodzeniom szkolnym, w przypadku zdarzeń losowych spotykających uczniów,

- wspierano wychowawców w radzeniu sobie z trudnymi zrachowaniami uczniów,

- prowadzono z uczniami rozmowy dotyczące zasad bezpiecznego funkcjonowania w szkole i poza nią, pokazywano sposoby radzenia sobie ze złością, agresją, pomagano uczniom w zakresie rozwiązywania problemów rówieśniczych.

 

Współpraca z rodzicami uczniów:

- przeprowadzono kilkadziesiąt rozmów indywidualnych z rodzicami uczniów, niektóre z nich odbywały się w obecności dyrekcji szkoły,

- w ramach tych rozmów podejmowano tematy związane z problemami w nauce, zachęcano do korzystania z różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej na terenie szkoły i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Limanowej,

- przeprowadzono rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów zachowujących się agresywnie wobec rówieśników, stwarzających problemy z dyscypliną na lekcjach.,

- pełniono dyżur zawsze w czasie zebrań dla rodziców,

- współpracowano z kuratorami sądowymi, społecznymi, asystentami rodzinnymi.

 

Kolejnym dużym przedsięwzięciem było:

- zorganizowanie zajęć warsztatowych przy współudziale Rady Rodziców –  Spotkanie poprowadzili p. Damian Sobolewski i Paweł Janik z uczniami klas 7 Szkoły Podstawowej i II Gimnazjum na temat profilaktyki uzależnień od substancji psychoaktywnych. Zajęcia miały charakter terapeutyczno – profilaktyczny, w oparciu o formę taneczną – breakdance, w ramach pionierskiego projektu profilaktycznego „Breakfilaktyka”. Dopełnieniem artystycznych umiejętności i projekcji filmów, było poruszające świadectwo życia Pana Damiana na temat wartości profilaktycznych i wychowawczych oraz postaw empatycznych, pokazujących jak być dobrym człowiekiem oraz w jaki sposób dokonywać mądrych życiowych wyborów. 

Limanowski Głos Profilaktyki

29 maja przedstawiciele młodzieży klas siódmych i drugich gimnazjum włączyli się w trzecią edycję spotkań mających na celu uwrażliwienie młodych ludzi na niebezpieczeństwa wynikające z uzależnień pod nazwą „Limanowski Głos Profilaktyki”.

Inicjatywa ta jest organizowana  w ramach projektu Komendy Głównej Policji  „Profilaktyka a Ty”, kampanii „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”  oraz kampanii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji „Kręci mnie Bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”. Wydarzenie to objęte było honorowym patronatem Starosty limanowskiego Jana Puchały i odbyło się w Zespole Szkół im. Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku. Atrakcją dla uczestników spotkania były pokazy; tańca nowoczesnego, technik interwencyjnych klas mundurowych, wojskowych,  policyjnych i jednostki tymbarskiego „Strzelca”, gaszenia pożaru cieczy, cięcia wraku samochodu, tresury psa służbowego oraz symulator dachowania udostępniony przez Auto Moto Klub w Limanowej.

 Na stoisku tematycznym  Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Limanowej, można było wykonać badanie poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu oraz przejść tor przeszkód  z alkogoglami lub narkogoglami.  Jednostka Tymbarskiego Strzelca OSW zaprezentowała  na stoisku pokaz broni oraz wyposażenia żołnierza Wojska Polskiego.
Na zakończenie imprezy  komendant posterunku policji w Tymbarku kom. Dariusz Biedroń odczytał odezwę społeczności „Profilaktyka, a Ty", a uczestnicy dołączyli do  apelu polegającego na położeniu prawej dłoni na sercu i wybijaniu przez 60 sekund jego rytmu. Udział naszych uczniów w tym ważnym dla społeczności lokalnej wydarzeniu był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Rady Rodziców.

Piknik rodzinny w naszej szkole

W sobotę 26 maja 2018 roku odbył się PIKNIK RODZINNY pod hasłem: „BARDZO NAM BLISKA OCHRONA ŚRODOWISKA”.

Kolejny raz uczniowie klas I – III wraz z nauczycielami i dyrekcją zaprosili swoich najbliższych , aby Mamom w Dniu Święta „wyśpiewać” miłość, złożyć życzenia i podziękować za wszystkie trudy i starania.

Celem tegorocznego spotkania było też:

- podsumowanie realizacji programów związanych z ekologią,

- podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci i ich rodziców oraz rozwijanie właściwych postaw wobec otaczającej przyrody,

- ukazanie wpływu człowieka na różne elementy środowiska,
- kształtowanie właściwego stylu życia, promocja zdrowia, zrozumienie  i docenienie zależności człowieka od środowiska,
- dążenie do zainteresowania problematyką ochrony środowiska nie tylko uczniów, ale również nauczycieli, rodziców, władz lokalnych,
- kształcenie postawy odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego,

- podnoszenie świadomości o wpływie przyrody i jakości powietrza na zdrowie.

Piknik składał się z dwóch części, realizowanych w parku miejskim i na boisku szkolnym.

Piknik organizował „sztab ludzi” – nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców, wolontariuszy z Gimnazjum. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem i spotkała z pochlebnymi opiniami uczestników, a zebrane pieniądze przeznaczone zostaną na zakup książek do biblioteki szkolnej. Jednak najważniejsze jest kształtowanie świadomości od najmłodszych lat,  że niezbędne jest ograniczenie wytwarzanych odpadów, potrzeba ich segregacji i recyklingu oraz dbanie o jakość powietrza.  (p. I.Grosicka, strona internetowa Szkoły).

- realizacja projektów przy wsparciu Urzędu Miasta Limanowa: „Jeżdżę z głową”, „Już pływam” (projekty współfinansowane przez Samorząd Województwa Małopolskiego).

Współpraca z samorządem lokalnym i instytucjami działającymi na rzecz oświaty:

 • Poradnia psychologiczno-Pedagogiczna:

- diagnoza pedagogiczna i psychologiczna,

- konsultacjew przypadkach trudnych pod względem dydaktycznym i wychowawczym,

- prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów.

 • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:

- finansowanie obiadów dla uczniów będących w trudnej sytuacji materialnej,

- współpraca w ramach działania grup roboczych Zespołów Interdyscyplinarnych do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie,

- okresowa analiza sytuacji wychowawczej w rodzinach, w których pieczę sprawuje kurator sądowy, asystent rodziny.

 • Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie:

- spotkania zespołów ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej.

 • Sąd rejonowy – Wydział Rodziny i Nieletnich:

- współpraca z kuratorami sprawującymi nadzór nad rodzinami.

 • Komenda Powiatowa Policji w Limanowej:

- zajęcia na temat odpowiedzialności karnej nieletnich z młodzieżą klas siódmych,

- udział w realizacji projektu „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok”, z udziałem klas nauczania zintegrowanego – „Pierwszy dzień zimy”,

- udział w imprezie profilaktycznej Limanowski Głos Profilaktyki i w ramach kampanii „nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu”, która odbyła się w Zespole Szkół w Tymbarku,

- współpraca w ramach działania grupy roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

 • Państwowa Straż Pożarna w Limanowej:

- promocja działań w ramach kampanii „Kręci mnie bezpieczeństwo”- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas 4-6 z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 • Parafia Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej:

- udział dzieci i młodzieży w grupach kolędniczych,

- praca młodzieży w ramach wolontariatu.

 • Rada Rodziców:

- przygotowanie wykłady ks. dr Jerzego Smolenia,

- finansowanie nagród w konkursach, stypendium,

- - udział w przygotowaniu Pikniku Rodzinnego „Bardzo nam bliska ochrona środowiska”,

- współpraca w realizacji programu profilaktycznego i planu wychowawczego szkoły.

 • Miejska Biblioteka Publiczna:

- organizacja konkursu „W zaczarowanym świecie bajek”.

 • Ochotniczy Hufiec Pracy w Mszanie Dolnej:

- zajęcia warsztatowe dla uczniów klas trzecich gimnazjum,

 •  

- zajęcia warsztatowe w formie gry w klasie IIIB i wyjazd ze zwycięzcami do Krakowa,

- spotkania indywidualne z zainteresowanymi uczniami.

 • Nadleśnictwo w Limanowej:

- udział w Pikniku Rodzinnym „Bardzo nam bliska ochrona środowiska”.

 • Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Limanowej –

Warsztaty dla klas VI na temat szkodliwości palenia tytoniu z udziałem przedstawiciela Stacji,

- współpraca w ramach projektów promujących życie bez uzależnień ze szczególnym zwróceniem uwagi na papierosy,

 • Stowarzyszenie Remedium:

- organizacja konkursu plastycznego „Przyjaciele z lasów, pól i łąk”.

 • Szkoła Podstawowa w Rupniowie:

- organizacja konkursu plastycznego „Najpiękniejszy łańcuch choinkowy” i spotkania karnawałowego dla uczniów z niepełnosprawnością.

 • Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza Działo Pomocy w Żmiącej:

- zajęcia z wychowankami w ramach wolontariatu.

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Limanowej:

- festiwal zawodów dla młodzieży klas trzecich gimnazjum,

- finał VI edycji Konkursu „Zawód nie zawodzi”.

 • Zespół Szkół nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Limanowej:

- Dzień Otwarty Szkoły,

- Zawodowy GPS.

 • Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. ks. prof. J. Tischnera w Limanowej:

- Dzień Otwarty Szkoły.

 • I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Orkana w Limanowej:

- Powiatowe Targi Edukacyjne.

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 w Limanowej:

- XI Powiatowa Spartakiada Sportowa,

- konkursy plastyczne.

 • Szkoła Podstawowa nr 2 w Limanowej:

- Międzyszkolny Konkurs Języka Angielskiego

- konkurs „Dzień Bezpiecznego Internetu”

 • Urząd Miasta Limanowa:

- remont budynku i doposażenie sal lekcyjnych,

- udział przedstawicieli w konkursach, uroczystościach, akademiach, gali,

- finansowanie nagród, stypendiów dla uczniów,

- pomoc w organizacji przedsięwzięć z zakresu profilaktyki uzależnień,

- organizacja uroczystości miejskich z okazji świat narodowych.

 

Badania ankietowe:

W celu zdiagnozowania jak przedstawiają się wzajemne relacje miedzy uczniami w klasie i szkole p (również pod kątem bezpieczeństwa) zostały przeprowadzone ankiety skierowane do uczniów klas IV, V, VI, VII, i II gimnazjum. Do sporządzenia ankiet wykorzystano arkusze ankiety dla uczniów z Programu Szkoła Promująca Zdrowie. Po modyfikacji powstały dwa arkusze jeden dla klas młodszych i drugi dla klas starszych. Najważniejsze wnioski wynikające z analizy przeprowadzonych ankiet:

- większość uczniów w szkole czuje się bezpiecznie,

- szkoła jest miejscem, w którym zdarzają się zachowania agresywne wśród dzieci i młodzieży. Najczęściej są to formy przemocy psychicznej; obrażanie, wyśmiewanie, zaczepianie, wykluczanie z grona rówieśników,

- do najbardziej niebezpiecznych miejsc w szkole należy korytarz, miejsca przy szatniach i przy toaletach,

- uczniowie zgłaszają problemy związane z przemocą najczęściej rodzicom, nauczycielom, głównie wychowawcom,

- większość uczniów uważa, że sprawcy aktów przemocy ponoszą konsekwencje swoich zachowań w stopniu wystarczającym,

- uczniowie pozytywnie wypowiedzieli się na temat atmosfery panującej w szkole, zwracając uwagę na takie aspekty, jak: wzajemny szacunek, lekcje z sympatycznymi nauczycielami, nauka ciekawych rzeczy, wspólnie spędzany czas z rówieśnikami na przerwach (bez używania telefonów komórkowych), akademie szkolne, biblioteka, pozytywne nastawienie nauczycieli, zajęcia dodatkowe,

- to, co najbardziej uczniom, to przede wszystkim: młodsi uczniowie i ich zachowania, hałas na korytarzu, nie dbanie o czystość w toalecie przez niektórych uczniów, niebezpiecznie zachowujący się uczniowie (szczególnie bieganie po korytarzu).

Celem poprawy bezpieczeństwa w szkole należałoby uściślić współpracę z rodzicami uczniów przejawiających agresywne zachowania wobec rówieśników, zadbać o poprawębezpieczeństwa w czasie przerw i w miejscach, w których uczniowie czekają na lekcje, systematycznie rozmawiać z uczniami na temat bezpiecznych zachowań, poprawy relacji w kontaktach z rówieśnikami, konstruktywnych sposobów rozwiązywania problemów, jak również zachęcić uczniów do działań na rzecz innych osób (rówieśników i starszych) a zwłaszcza tych, którzy potrzebują pomocy.

Procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych:

- w roku szkolnym 2017/2018 nie została uruchomiona żadna procedura.

II. OBSZAR  INRFASTRUKTURY I TECHNICZNY:

1. Wymiana centralnego ogrzewania i instalacji ciepłej wody w całej szkole.

2. Montaż instalacji fotowoltaicznej.

3. Malowanie sal lekcyjnych (sześć sal).

4. Remont jadalni:

- malowanie,

- cyklinowanie i malowanie parkietu.

6. Generalny remont kuchni (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej, gazowej i elektrycznej).

7. Flizowanie ścian i podłóg w kuchni i zapleczu, malowanie sufitów.

8. Wymiana mebli w jadalni i w kuchni.

9. Cyklinowanie i malowanie parkietów (4 sale lekcyjne).

10. Wymiana paneli i malowanie sali nr 33.

11. Zakup i montaż 2 monitorów interaktywnych.

12. Doposażenie szkoły w dodatkowe kamery.

13. Zamiana przyłącza internetowego na światłowodowe.

14. Doposażenie szkoły w pomoce edukacyjne i terapeutyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.