Adres
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3
im. ks. płk. Józefa Jońca w Limanowej

ul. Stanisława Jordana 3
34-600 Limanowa
Telefon: (18) 337 14 01
Fax: (18) 3379 282
(18) 3379 281 kadry
(18) 3379 284 księgowość
(18) 3379 285 pokój nauczycielski
(18) 3379 286 świetlica
(18) 3379 287 higienistka
(18) 3379 288 pedagog
(18) 3379 289 logopeda
(18) 3379 290 hala sportowa
(18) 3379 291 klasa „0” w budynku przedszkola
E-mail: sekretariat@zss3limanowa.alte.pl

Zobacz mapę »

Co warto wiedzieć o integracji

CO WARTO WIEDZIEĆ O INTEGRACJI

Na czym polega integracja w szkole?

Wg O. Lipkowskiego to właśnie integracja szkolna powinna ułatwić dziecku integrację społeczną, gdyż naturalnym otoczeniem, w którym wcześniej czy później dziecko niepełnosprawne musi odnaleźć swoje miejsce, jest świat ludzi pełnosprawnych. Celem integracji jest umożliwienie osobom, w jakimkolwiek sposób poszkodowanym na zdrowiu, prowadzenie normalnego życia, możliwie na tych samych warunkach jak innym członkom określonych grup społecznych.

Kiedy można utworzyć klasę integracyjną?

 Decyzję o powołaniu klasy integracyjnej podejmuje dyrekcja szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym. Oddział integracyjny powinien liczyć od 15 do 20 uczniów, z czego 3 do 5 dzieci to dzieci niepełnosprawne. Dzieci niepełnosprawne do klasy integracyjnej kwalifikuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Czy program nauczania w klasach integracyjnych różni się od tego w klasach zwykłych?

 Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej, na bazie obowiązujących podręczników . Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W klasie integracyjnej pracuje bowiem dwóch nauczycieli. Pierwszy - przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych.

W jaki sposób szkoła jest przygotowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych?

 Technicznie – zlikwidowane zostały bariery architektoniczne w postaci podjazdu, miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,wewnątrz zamontowana została winda .
 Merytorycznie - szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, zapewnia dzieciom opiekę pedagoga, psychologa i higienistki szkolnej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi,a od 2003 roku funkcjonują w szkole klasy integracyjne.

Z jakimi schorzeniami dzieci trafiają do klas integracyjnych?

 Szkoły, które opowiadają się za pełną integracją włączają do klas uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Najliczniejsze są dwie grupy dzieci: niepełnosprawne intelektualnie, a wśród nich dzieci z pogranicza upośledzenia i z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, niedostosowane społecznie, z zaburzeniami słuchu i wzroku, przewlekle chore oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jakie zajęcia wspomagające oferuje szkoła uczniom niepełnosprawnym?

 Dzieci niepełnosprawne przychodzą do szkoły z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawiera zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania. Prowadzimy: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia rewalidacji indywidualnej z zakresu tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki.

Czy poza klasami integracyjnymi szkoła realizuje ideę integracji?

 Szkoła obejmuje swoją opieką również dzieci niepełnosprawne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wychowankami głębiej niepełnosprawnymi umysłowo. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania prowadzimy zajęcia indywidualne. Nasi niepełnosprawni uczniowie biorą udział w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, zajęciach rytmiczno-tanecznych.  Organizowane są wspólne wyjścia do kina, teatru.

Dlaczego warto zapisać dziecko do klasy integracyjnej?

   Dzięki pracy dwóch nauczycieli jednocześnie, a także małej liczebności klas, występuje podczas każdej lekcji indywidualizacja w procesie uczenia się każdego dziecka. Zapewnia to optymalny rozwój wychowanków zdrowych i niepełnosprawnych. Jej główne zadanie to stworzenie  zespołów klasowych, gdzie dzieci niepełnosprawne wraz ze zdrowymi rówieśnikami uczą się, bawią, osiągają sukcesy, przeżywają chwile smutku i radości. To klasy, gdzie żadne dziecko nie czuje się samotne, gorsze, niepotrzebne. Dążymy do zapewnienia atmosfery akceptacji, bezpieczeństwa i radości.