Co warto wiedzieć o integracji

CO WARTO WIEDZIEĆ O INTEGRACJI

Na czym polega integracja w szkole?

Wg O. Lipkowskiego to właśnie integracja szkolna powinna ułatwić dziecku integrację społeczną, gdyż naturalnym otoczeniem, w którym wcześniej czy później dziecko niepełnosprawne musi odnaleźć swoje miejsce, jest świat ludzi pełnosprawnych. Celem integracji jest umożliwienie osobom, w jakimkolwiek sposób poszkodowanym na zdrowiu, prowadzenie normalnego życia, możliwie na tych samych warunkach jak innym członkom określonych grup społecznych.

Kiedy można utworzyć klasę integracyjną?

 Decyzję o powołaniu klasy integracyjnej podejmuje dyrekcja szkoły, po uzgodnieniu z organem prowadzącym. Oddział integracyjny powinien liczyć od 15 do 20 uczniów, z czego 3 do 5 dzieci to dzieci niepełnosprawne. Dzieci niepełnosprawne do klasy integracyjnej kwalifikuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Czy program nauczania w klasach integracyjnych różni się od tego w klasach zwykłych?

 Klasy integracyjne pracują w oparciu o obowiązujący powszechnie program szkoły masowej, na bazie obowiązujących podręczników . Nie ma różnic w jakości nauczania, ale w sposobie. W klasie integracyjnej pracuje bowiem dwóch nauczycieli. Pierwszy - przedmiotowy oraz pedagog wspomagający, którego zadaniem jest dostosowanie form i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów niepełnosprawnych.

W jaki sposób szkoła jest przygotowana do przyjęcia uczniów niepełnosprawnych?

 Technicznie – zlikwidowane zostały bariery architektoniczne w postaci podjazdu, miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych,wewnątrz zamontowana została winda .
 Merytorycznie - szkoła dysponuje wykwalifikowaną kadrą pedagogiczną, zapewnia dzieciom opiekę pedagoga, psychologa i higienistki szkolnej. Ponadto posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z uczniami niepełnosprawnymi,a od 2003 roku funkcjonują w szkole klasy integracyjne.

Z jakimi schorzeniami dzieci trafiają do klas integracyjnych?

 Szkoły, które opowiadają się za pełną integracją włączają do klas uczniów z różnymi rodzajami niepełnosprawności. Najliczniejsze są dwie grupy dzieci: niepełnosprawne intelektualnie, a wśród nich dzieci z pogranicza upośledzenia i z upośledzeniem lekkim i umiarkowanym, z autyzmem w tym z zespołem Aspergera, niedostosowane społecznie, z zaburzeniami słuchu i wzroku, przewlekle chore oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Jakie zajęcia wspomagające oferuje szkoła uczniom niepełnosprawnym?

 Dzieci niepełnosprawne przychodzą do szkoły z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, które zawiera zalecenia do objęcia ich różnymi formami wspomagania. Prowadzimy: terapię logopedyczną, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i gimnastykę korekcyjną oraz zajęcia rewalidacji indywidualnej z zakresu tyflopedagogiki, surdopedagogiki, oligofrenopedagogiki.

Czy poza klasami integracyjnymi szkoła realizuje ideę integracji?

 Szkoła obejmuje swoją opieką również dzieci niepełnosprawne w ramach wczesnego wspomagania rozwoju. Prowadzimy zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z wychowankami głębiej niepełnosprawnymi umysłowo. Dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie indywidualnego nauczania prowadzimy zajęcia indywidualne. Nasi niepełnosprawni uczniowie biorą udział w zawodach sportowych, konkursach plastycznych, zajęciach rytmiczno-tanecznych.  Organizowane są wspólne wyjścia do kina, teatru.

Dlaczego warto zapisać dziecko do klasy integracyjnej?

   Dzięki pracy dwóch nauczycieli jednocześnie, a także małej liczebności klas, występuje podczas każdej lekcji indywidualizacja w procesie uczenia się każdego dziecka. Zapewnia to optymalny rozwój wychowanków zdrowych i niepełnosprawnych. Jej główne zadanie to stworzenie  zespołów klasowych, gdzie dzieci niepełnosprawne wraz ze zdrowymi rówieśnikami uczą się, bawią, osiągają sukcesy, przeżywają chwile smutku i radości. To klasy, gdzie żadne dziecko nie czuje się samotne, gorsze, niepotrzebne. Dążymy do zapewnienia atmosfery akceptacji, bezpieczeństwa i radości.