Kadra

W szkole zatrudniony jest: psycholog, pedagog, logopeda, higienistka szkolna

Wychodząc na przeciw potrzebom dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi nauczyciele zdobyli kwalifikacje  z zakresu:

oligofrenopedagogiki – nauczanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze
tyflopedagogiki - nauczanie osób z dysfunkcją wzroku,
surdopedagogiki – nauczanie osób z dysfunkcją słuchu,
terapii pedagogicznej – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
autyzmu – wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja osób autystycznych,
korekcji wad postawy – gimnastyka korekcyjna.